Notlar

dovecut login:
egrep -o ‘dovecot_login[^ ]+’ /var/log/exim_mainlog | sort|uniq -c|sort -nk 1

cPanel exim mail kuyruğundan hangi user’ın ne kadar mail gönderdiği:

exim -bp | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sed -e '/^$/d' |sort | uniq -c | sort -n

cPanel exim mail kuyruğundaki maillerin hangi klasör altından çıktığı:

grep cwd /var/log/exim_mainlog | grep -v /var/spool | awk -F"cwd=" '{print $2}' | awk '{print $1}' | sort | uniq -c | sort -n

cPanel exim mail kuyruğundaki maillerin hangi klasör altından çıktığı detaylı:

tail -f /var/log/exim_mainlog | grep home

cPanel exim mail kuyruğundan belli içerikli mailleri silmek:

grep -lr 'kelime' /var/spool/exim/input/ | \sed -e 's/^.*\/\([a-zA-Z0-9-]*\)-[DH]$/\1/g' | xargs exim -Mrm
exim -bpr |grep "alanadı"|awk {'print $3'}|xargs exim -Mrm

cPanel exim mail kuyruğundaki mailleri temizleme:

exim -bp | grep '<' | awk '{ print $3; system("exim -Mrm "$3)}'

cPanelden eklenen ipler sunucuya çekme:

service ipaliases restart

Sunucuda bağlantı durumunu gösterir:

netstat -nat | awk '{print $6}' | sort | uniq -c | sort -n

Belirli bir ip hakkında daha fazla bilgi almak için:

netstat -nat |grep x.x.x.x | awk '{print $6}' | sort | uniq -c | sort -n

Sunucuya hangi ipden ne kadar istek geldiğini gösterir:

netstat -atun | awk '{print $5}' | cut -d: -f1 | sed -e '/^$/d' |sort | uniq -c | sort -n